Mine allaLehekülg: 1
TEEMA: EKL
#7643
PühaPeetrus
Karma: 0
Koeraja
Postitusi: 3
Offline Profiil

1 Aasta, 1 Kuu tagasi
Tere!

Ma olen otsustanud teha esildise õiguskantsleri büroole minu ennetähtaegse töölepingu katkestamise kohta novembris 2006. aastal. Aastase töölepingu sõlmimisel alates 01.jaanuar 2006 kuni 31.detsember 2006 ei märkinud EKL vajadust veterinaartegevuse litsensi olemasolu kohta.
Seoses esildise adressaadi autoriteetsusega vajan järgnevaid fakte EKL-i dokumentatsioonist:
1. Millal otsustas EKL juhatuse tasemel, et düsplaasia hindaja tegevus on veterinaarne diagnoosimine?
2. EKL-i väitel otsustati juhatuse tasemel küsida L.Pihkvalt ja A.Allaselt veterinaarse tegevusloa olemasolu juulis-augustis 2006. a. Millises vormis või millisel moel toimetati päring adressaadini, kui tegelikult kumbki adressaatidest päringut pole saanud?
3. EKL-i põhikiri sätestab aretusalase koostöö FCJ-ga, aga ei sisalda ühtegi viidet vajadusele alluda Veterinaar ja Toiduametile. Veterinaarkorralduse seaduses pole samuti ühtegi konkreetset viidet düsplaasia hindamise kuulumisest veterinaartegevuse valdkonda.
4. Veterinaarameti ähvardavast korraldusest EKL-ile töösuhte lõpetamiseks L.Pihkvaga kulus otsuse vastuvõtmise ja kinnitamiseni 3 päeva. Kas otsuse võttis vastu ja kinnitas juhatus või E.Sameli ja M.Kärdi tandem? Kas juhatuse vastav protokoll on olemas?
5. Lepingu sõlmisid kaks osapoolt EKL-i initsiatiivil, kuid karistada otsustati nõrgemat osapoolt, süüdistades teda seejuures ebaseaduslikus tegevuses. Kas EKL on süüst puhas oma töötaja ebaseaduslikule tegevusele suunamises?
Soovitan teil küsimustele vastata, kuna sellest sõltub, millises vormis päring õiguskantslerile saadetakse.

Teie L.Pihkva

Jätkame diskussiooni konstruktiivselt.
Mina, Lembit Pihkva, ei ole saanud ammendavaid, või õigemini mitte mingisuguseid vastuseid oma küsimustele nov 2006 toimunud ebaõigluse osas peale väidete:
a) see kõik toimus amm uaega tagasi
b) teie täidate VTA korraldust.
Ma soovin EKL juhatuselt vastuseid e-mailidele 15.06.21 ja 07.09.21 esitatud küsimustele ja selgitustele.
Miks otsustas 2006 a juhatus tandemis Samel-Kärdi senini aretusuuringusse kuulunud düspl hindamise viia vet. tegevuse haldusesse, kui VTA ise tunnistas minule vastates, et neil pole õigust teha ettekirjutusi EKL-ile. sisuliselt sama vastus ka FCI-lt.
Soovin tänase EKl-i juhatust aidata vabanduse vormi koostamisel - teie pole vastutavad 2006 a. juhatuse tegevuse eest, küll aga selle jabura peitusemängu pärast, millest saab novembris kaks aastat.
Vabanduse esitamisel saate põhjenduseks tuua VTA ebaseadusliku surveavalduse EKL-ile. ja omakorda VTA-le survet avaldanud väikeloomaarstide juhatuse tandemi Tomet-Paavel ebaeetilise konkurentsi ära kasutajatena.
Mina ei lõpeta pöördumisi EKl-i poole ja vajadusel ka laiema avalikkuse poole enne, kui olen saanud selgitused oma SÜÜ osas EKL-i heaks töötamisel.
Ootan teiepoolseid selgitusi.
Lembit Pihkva

Notsud olid vaimustuses, et hea hunt aitas tõsta EKL-i mainet FCI silmis, luues düspl.uuringute programmi Eestis. Oma nõretavas tänutundes kinnitasid nad hundile rinda "Suure Hõbemärgi" ja võtsid hundi oma paati. 10 aastat kulges paat üksmeeles koerainimeste hüvanguks, kui siis ühel päeval notsud Sameli ja Kärdi vahetasid parteid- FCI ideoloogia hüljati ja liituti VTA-ga. Heast hundist sai äkki kuri, ta lükati üle parda ja virutati veel takkapihta aeruga järele. Haavunud kuri hunt hakkas notsudelt vabandamist nõudma ja seda saamata otsustas nende majad laiali puhuda.

Puhus minema ebapädeva düspl.tegelase M.Lasni, lödipüksi A.Ristikivi ja puhub edasi niikaua kuni EKL juhatuse volikogu notsud pööravad näoga organisatsiooni inimeste poole. Mitte EKL liikmed pole juhtide jaoks, vaid juhid peavad töötama inimeste heaks.

Nüüdseks on EKL-i notsud palganud endi turvajateks advokaadibüroo Ristal Keba Partnerid!

Loe veel jutte hundi ja notsude tegudest.
EKL-i viimane käik. Lugege ja mõelge.
Tervitustega
L.Pihkva

VASTUS PÖÖRDUMISTELE
1. RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroo kliendiks on mittetulundusühing Eesti Kennelliit
(edaspidi EKL), kelle nimel ja huvides pöördun Teie poole käesoleva vastusega Teie pöördumistele
seoses väidetava nõudega EKL-i vastu.
2. Teie väitel on EKL, tegutsedes läbi oma juhatuse, 2006. aastal lõpetanud Teiega töösuhte alusetult.
Enda järjepidevates pöördumistes e-kirjas, telefonitsi ja EKL büroos kohapeal suuliselt nõuate, et EKL
tunnistaks töösuhte lõpetamisel Teie õiguste rikkumist ja vabandaks.
3. Oluline on märkida, et Te ei ole EKL-i liige, mistõttu ei kohaldu Teile EKL-i liikme õigus esitada EKL-i
juhtorganitele päringuid ja saada enda tegevuseks vajalikku teavet.
4. Tulles Teile vastu on EKL juhatus mitmel korral võtnud Teie avalduse menetlusse ning püüdnud
selgitada 15 aasta taguse otsuse tagamaid, et aidata Teil saavutada meelerahu. Küll aga ei ole EKL
leidnud põhjust töölepingu lõpetamisega seoses vabandada või tunnistada Teie õiguste rikkumist.
5. Soovitud vastuse saamata jäämine on toonud kaasa olukorra, kus olete jätkanud üha uute
samasisuliste kirjade saatmist ning asunud EKL büroo töötajaid ning juhatuse liikmeid ka ebaviisakate
väljendustega solvama. Viimastest kirjadest võib tuua näitena 23. septembri e-kirja, milles nimetate
EKL büroo töötajat pärdikuks ning solvate EKL juhatuse ja volikogu liikmeid ebatsensuursete ja
seksuaalse alatooniga väljenditega, lisaks 29. septembri e-kirjas järgnenud solvangud.
6. Käesolevaga kinnitan selguse huvides üle, et EKL ei tunnista mistahes Teie väidetavat nõuet
seoses töölepingu lõpetamisega; EKL ei asu ümber hindama või uuesti otsustama 2006. aastal
tehtud otsust töölepingu lõpetamiseks; EKL ei tunnista mistahes Teie õiguste rikkumist seoses
töölepingu lõpetamisega; EKL ei esita mistahes vabandust Teie töölepingu lõpetamisega seoses.
Need seisukohad on lõplikud.
7. Kui olete jätkuvalt seisukohal, et EKL on töölepingut lõpetades rikkunud Teie õigusi ning Teil on sellest
tulenevalt nõue EKL-i vastu, on Teil võimalik enda nõudega pöörduda kohtusse.
8. Teie järjepidevad ja korduvad samasisulised pöördumised nii e-kirjas, telefonitsi kui suuliselt EKL
büroos häirivad oluliselt EKL-i tavapärast majandustegevust ning tulenevalt agressiivsest ja
ebaviisakast sõnakasutusest häirivad ka isiklikult büroo töötajaid.
9. Käesolevaga teatan, et EKL keeldub edaspidi Teie pöördumisi läbi vaatamast ja nendele
vastamast. Samuti keelab EKL Teil siseneda enda büroosse.
10. Seoses eeltooduga juhin Teie tähelepanu Karistusseadustiku § 266-le, mis näeb ette karistuse valdaja
tahte vastaselt hoonesse või ruumi tungimise või valdaja poolt esitatud sealt lahkumise nõude
täitmata jätmise eest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kevin Siivelt
vandeadvokaat
Postitamiseks pead olema sisse logitud. üles
Mine ülesLehekülg: 1